Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

Normes d'ordenació de les explotacions apícoles

8 de març de 2013

foto: motherearthnews.com

REIAL DECRET 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles. («BOE» 62, de 13-3-2002.)

L'apicultura, com a activitat pecuària, ha assolit en els últims anys una importància considerable i un interés creixent, que, més enllà de la repercussió económica en el sector de la producció de la mel i altres productes del rusc, té una importància fonamental per al desenvolupament rural, l'equilibri ecològic i constitueix la base per a la conservació i la diversitat de les plantes que depenen de la po.inització, fet que contribueix a elevar la productivitat de gran part dels cultius, aprofitant recursos no utilitzats per cap altra activitat productiva.

Aquest Reial decret estableix les normes bàsiques per les quals es regula l'aplicació de mesures d'ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions apícoles, així com les condicions d'ubicació, assentament i moviment de ruscos, infraestructura zootècnica, sanitària i equipaments, que permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l'activitat apícola a tot el territori nacional.