Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

Seguiment de la varroa

29 de gener de 2014

 
Des del Col·lectiu dels Abellaires, la nova associació d'apicultors activa des d'aquest 2014, ens plantegem molt seriosament la lluita contra la varroa i per tant hem establert un protocol de diagnosi del paràsit al llarg de l'any. 

Els programes sanitaris de la resta d'associacions es basen en complir uns mínims del tot ineficients, amb una sola lectura a l'any i una certificació veterinària mancada del més mínim dels rigors epidemiològics i estadístics.

El Col·lectiu d'Abellaires executa el seu propi programa sanitari, un protocol d'actuació basat en 4 lectures de varroa repartides durant l'any, tot buscant els períodes clau de reproducció del paràsit. A més, els nostres associats, reben la formació i assessorament necessari per com i quan realitzar aquestes lectures, tot utilitzant fons sanitaris que construim nosaltres mateixos, i que es poden adaptar a les diferents tipologies d'arnes, ja siguin Langstroth, Dadant, Warré o fins i tot Layens. 

Tot això ho fem per convenciment i sota la supervisió del nostre veterinari, el qual analitza i certifica les lectures i estableix els programes individualitzats per cadascun dels nostres associats, sense que això suposi un cost adicional.

A partir d'aquest 1 de febrer iniciem la primera fase de recollida de lectures, tot coincidint amb l'augment de temperatures que es començarà a percebre en les hores centrals del dia. Per a més informació us podeu a adreçar al nostre servei veterinari dins del Col·lectiu d'Abellaires:abellaires@apicesteve.cat

Col·lectiu d'Abellaires
 
Foto: myrmecos.net
READ MORE - Seguiment de la varroa

Estudi productiu i sanitari de la vostra explotació apícola

24 de gener de 2014


Sota aquest títol us presento un projecte que es va començar a parlar el passat 2013, i de fet alguns abellaires s’hi van apuntar, tot i que la cosa no va acabar d’arrencar i rutllar. Potser alguns de vosaltres heu assistit a alguna de les meves últimes xerrades, on he presentat a grans trets els objectius d’aquest estudi.

Aquest estudi vol fer una recollida de dades de les vostres explotacions apícoles, i d’aquesta forma crear una base de dades que ens permeti valorar el nivell productiu i sanitari de la vostra explotació, així com a nivell global de tota la nostra associació.

A partir dels resultats, jo com a veterinari, us proporcionaré uns resultats estadístics tot valorant el rendiment productiu i sanitari de les arnes escollides, tenint d’aquesta forma, una informació molt vàlida a l’hora de seleccionar arnes per a la seva futura multiplicació (eixams i reines).

Els abellaires que hi estiguin interessats, rebran una base de dades Excel (en format paper i digital) on en les fileres horitzontals hi figuraran les arnes escollides per l’apicultor, totes elles enumerades amb el seu codi de identificació. En les columnes verticals hi trobareu tot un conjunt de paràmetres productius i sanitaris que l’abellaire haurà de recollir de les seves abelles. Aquestes tasques es troben repartides al llarg de les diferents estacions de l’any. Per a més detall de quines són aquestes feines i quan s’hauran de realitzar, us he elaborat un dossier explicatiu.

Qualsevol abellaire s’hi pot acollir, amb més o menys arnes, és totalment voluntari ... com a veterinari només us demano que sigueu complidors i feu les lectures i les recollides de mostres que us demano. Prefereixo que destineu a l’estudi un grup petit d’arnes i sigueu curosos i treballeu bé a que us comprometeu a fer‐ne moltes i l’estudi sigui us desastre per la seva escassa fiabilitat.

Crec que vosaltres heu d’estar convençuts que aquest estudi us pot ser útil, i comptareu amb el meu seguiment durant tot l’any, per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el seu desenvolupament.

La meva feina té lògicament un petit cost, excepte per aquells abellaires que ja van contractat aquesta feina l’any 2013. Si em feu arribar el nombre d’arnes que voleu estudiar, jo us faré un ràpid i econòmic pressupost.

Per qualsevol dubte, estic a la vostra disposició tot utilitzant la meva bústia sanitària dels abellaires: abellaires@apicesteve.cat o el meu telèfon particular 677029675

Veterinari: Esteve Miràngels i Feixas

Foto: runamukacres.com
READ MORE - Estudi productiu i sanitari de la vostra explotació apícola

Estatuts dels Abellaires

7 de gener de 2014

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ,

adaptats a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació
(BOE núm. 73, de 26 de març de 2002)


ÍNDEX

Capítol 1 Denominació, finalitats i domicili .................................................... 5
Article 1 ............................................................................................................ 5
Article 2 ............................................................................................................ 5
Article 3 ............................................................................................................ 6
Capítol 2 El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions..... 7
Article 4 ............................................................................................................ 7
Article 5 ............................................................................................................ 9
Article 6 .......................................................................................................... 10
Article 7 .......................................................................................................... 10
Capítol 3 Òrgans de Govern ............................................................................. 10
Article 8 .......................................................................................................... 10
Capítol 4 Assemblea General ........................................................................... 11
Article 9 .......................................................................................................... 11
Article 10 ........................................................................................................ 11
Article 11 ........................................................................................................ 12
Article 12 ........................................................................................................ 12
Article 13 ........................................................................................................ 13
Article 14 ........................................................................................................ 13
Capítol 5 La Junta Directiva.............................................................................. 13
Article 15 ........................................................................................................ 13
Article 16 ........................................................................................................ 14
Article 17 ........................................................................................................ 14
Capítol 6 Els càrrecs de la Junta ...................................................................... 15
Article 18 ........................................................................................................ 15
Article 19 ........................................................................................................ 15
Capítol 7 La Coordinadora................................................................................ 15
Article 20 ........................................................................................................ 15
Article 21 ........................................................................................................ 16
Article 22 ........................................................................................................ 16
Article 23 ........................................................................................................ 17
Article 24 ........................................................................................................ 17
Article 25 ........................................................................................................ 17
Article 26 ........................................................................................................ 17
Capítol 8 Les comissions o grups de treball...................................................... 18
Article 27 ........................................................................................................ 18
Capítol 9 El règim econòmic ............................................................................. 18
Article 28 ........................................................................................................ 18
Article 29 ........................................................................................................ 18
Article 30 ........................................................................................................ 19
Article 31 ........................................................................................................ 19
Article 32 ........................................................................................................ 19
Capítol 10 La dissolució...................................................................................... 19
Article 33 ........................................................................................................ 19
Article 34 ........................................................................................................ 19
Capítol 11 Reglament intern ............................................................................... 20
Article 35 ........................................................................................................ 20
Capítol 12 Modificació dels estatuts.................................................................... 20
Article 36 ........................................................................................................ 20
Capítol 13 Reglament disciplinari........................................................................ 20
Article 37 ........................................................................................................ 20
Article 38 ........................................................................................................ 21
Article 39 ........................................................................................................ 22
Article 40 ........................................................................................................ 23


READ MORE - Estatuts dels Abellaires

Estatuts aprovats!!!

6 de gener de 2014

Hola Abellaires!


Ja hem tancat l'Enquesta sobre els Estatuts dels Abellaires. Com veureu en el document adjunt que rebreu per correu electrònic, queden aprovats amb 17 vots a favor i 0 en contra.

Aquest era l'últim pas que ens quedava per poder procedir amb la sol·licitud d'inscripció dels Abellaires en el Registre General d'Entitats Jurídiques, com a associació.
 
Us mantindrem informats de les diferents gestions i tràmits que anem fent.

Bon any!!
Sònia
READ MORE - Estatuts aprovats!!!

Diagnòstic de camp de les malalties de les abelles

4 de gener de 2014

Pere Font

La idea bàsica d'aquesta formació és la de possibilitar una identificació diferencial de les principals malalties de les abelles, tot proporcionant protocols diagnòstics esquemàtics i ben estructurats, a fi de facilitar la feina de camp dels apicultors. 

Durant la conferència plantejarem qüestionaris ordenats per tal de resoldre cassos clínics reals, a fi de posar en pràctica aquesta metodologia diagnòstica.

Els participants rebran apunts amb aquest protocol d’actuació davant de les abelles. 

Lloc: Centre d'Empreses - LES PRESES,  

Data: 11 de gener de 2014

PROGRAMA          Cartell

Presentació de la Jornada - 9:30 h
Sr. Pere Vila, Alcalde de Les Preses

Reconeixement de les principals malalties de les abelles -  9:45 h
Sr.Esteve Miràngels, Veterinari d’abelles

Pausa - 11:30 h

Casos clínics i tractaments a seguir - 11:50 h
Sr.Esteve Miràngels, Veterinari d’abelles 

Visita Guiada al Parc de Pedra Tosca - 13:00 h

Cloenda de la jornada - 14:00 h

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a l’e.mails pedratosca11@gmail.com o bé abellaires@apicesteve.cat, o al Telèfon 972 69 48 97 (on cal deixar-hi missatge) 

Organitza: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Parc de Pedra Tosca, Ajuntament de les Preses i Col·lectiu d'Abellaires

READ MORE - Diagnòstic de camp de les malalties de les abelles

Divisió simple d'una arna Warré

3 de gener de 2014


L'arna Warré és una colònia de tipus vertical, o sigui arnes que permeten la incorporació d’elements, alces o cossos a fi d’engrandir el volum de la caixa. Aquesta arna es caracteritza també per tenir un cos de cria relativament petit, i aquest fet provoca que la reina també realitzi posta en l’alça superior al cos de cria, ja que un de sol se li fa petit.

Iniciarem aquest procediment tot seleccionant una arna ben forta i poblada, i que tingui un niu de cria gros, o sigui que ocupi dos alces. Al costat d’aquesta arna seleccionada col·locarem una arna buida formada per una alça amb els seus llistons preparats i amb un fons sanitari incorporat. Tindrem la precaució de mantenir la seva piquera o trescador tancat.

En aquest moment procedirem a retirar de la colònia mare l’element superior sense treure-li la tapa, i el posarem damunt de la nova arna que hem preparat. Tapem la colònia original. 

Totes aquestes accions requereixen d’un moviments precisos per part de l’apicultor, tot utilitzant molt poc fum, doncs el seu abús ens pot provocar un repartiment poc equitatiu del volum poblacional entre les dues arnes.

En menys de dos minuts hem aconseguit dividir una colònia Warré sense necessitat d’alterar significativament la seva biologia diària.

Si analitzem el resultat tenim: una colònia mare que ha perdut la majoria de les seves provisions i amb la meitat del seu niu de cria, però ha conservat la majoria de les abelles recol·lectores que seguiran aportant nèctar i pol·len, però que si el temps empitjora, haurem de tenir la previst aliment per mantenir-les.

Per altra banda, l’arna nova s’ha quedat amb la majoria de reserves de mel i pol·len i amb l’altra meitat del niu de cria. També compta amb un volum considerable d’abella mainadera però amb poca abella recol·lectora, fet que repercutirà en una disminució temporal en l’entrada de nous nèctars i pòl·lens. De totes maneres les abelles ràpidament corregiran aquest desequilibri. Controlarem les reserves en tot moment i valorarem si cal alimentar.

La colònia que s’hagi quedat amb la reina manifestarà ràpidament una important intensitat de posta i ens mostrarà noves bresques que en el cos inferior que està buit. Per contra, la colònia sense reina, començarà a generar realeres a partir de les larves de menys de tres dies.

Un mes més tard controlarem les dues arnes fruit d’aquesta divisió simple. La colònia que va mantenir la reina original haurà omplert tot l’element inferior i ens demanarà una nova alça que afegirem per la seva part inferior.

L’altra arna haurà perdut unes tres setmanes de posta, el temps de generar una nova reina, i es presentarà com una arna un xic endarrerida, però amb poc temps es recuperarà i ens demanarà igualment un nou element.

Si es dóna el cas que no hi ha nova reina, i que per tant no observem posta, el procés ha fallat i ens veurem obligat a reunir les colònies tot forçant una adopció.

Autor: Julio Rivas 

Foto: leruchewarre.net

READ MORE - Divisió simple d'una arna Warré