Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

Estatuts dels Abellaires

7 de gener de 2014

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ,

adaptats a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació
(BOE núm. 73, de 26 de març de 2002)


ÍNDEX

Capítol 1 Denominació, finalitats i domicili .................................................... 5
Article 1 ............................................................................................................ 5
Article 2 ............................................................................................................ 5
Article 3 ............................................................................................................ 6
Capítol 2 El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions..... 7
Article 4 ............................................................................................................ 7
Article 5 ............................................................................................................ 9
Article 6 .......................................................................................................... 10
Article 7 .......................................................................................................... 10
Capítol 3 Òrgans de Govern ............................................................................. 10
Article 8 .......................................................................................................... 10
Capítol 4 Assemblea General ........................................................................... 11
Article 9 .......................................................................................................... 11
Article 10 ........................................................................................................ 11
Article 11 ........................................................................................................ 12
Article 12 ........................................................................................................ 12
Article 13 ........................................................................................................ 13
Article 14 ........................................................................................................ 13
Capítol 5 La Junta Directiva.............................................................................. 13
Article 15 ........................................................................................................ 13
Article 16 ........................................................................................................ 14
Article 17 ........................................................................................................ 14
Capítol 6 Els càrrecs de la Junta ...................................................................... 15
Article 18 ........................................................................................................ 15
Article 19 ........................................................................................................ 15
Capítol 7 La Coordinadora................................................................................ 15
Article 20 ........................................................................................................ 15
Article 21 ........................................................................................................ 16
Article 22 ........................................................................................................ 16
Article 23 ........................................................................................................ 17
Article 24 ........................................................................................................ 17
Article 25 ........................................................................................................ 17
Article 26 ........................................................................................................ 17
Capítol 8 Les comissions o grups de treball...................................................... 18
Article 27 ........................................................................................................ 18
Capítol 9 El règim econòmic ............................................................................. 18
Article 28 ........................................................................................................ 18
Article 29 ........................................................................................................ 18
Article 30 ........................................................................................................ 19
Article 31 ........................................................................................................ 19
Article 32 ........................................................................................................ 19
Capítol 10 La dissolució...................................................................................... 19
Article 33 ........................................................................................................ 19
Article 34 ........................................................................................................ 19
Capítol 11 Reglament intern ............................................................................... 20
Article 35 ........................................................................................................ 20
Capítol 12 Modificació dels estatuts.................................................................... 20
Article 36 ........................................................................................................ 20
Capítol 13 Reglament disciplinari........................................................................ 20
Article 37 ........................................................................................................ 20
Article 38 ........................................................................................................ 21
Article 39 ........................................................................................................ 22
Article 40 ........................................................................................................ 23Capítol 1 Denominació, finalitats i domicili


Article 1

Amb la denominació ASSOC. COL·LECTIU D’ABELLAIRES es constitueix a
Navàs l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular
les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, i els seus estatuts.
L’associació té una durada indefinida.

Article 2

1. Les finalitats de l’associació són:
· Reduir poc a poc la prevalença de les diferents patologies apícoles, assolint
nivells sanitaris acceptables que no posin en perill la viabilitat de les arnes.
· Prendre consciència de la importància de la formació i actualització
d’estratègies productives i sanitàries dels apicultors i tècnics de l’associació.
· Impulsar eficaçment els beneficis sanitaris que comporten les conductes
profilàctiques en el maneig de les abelles i fugir definitivament dels
tractaments preventius ineficaços i generadors de resistències.
· Potenciar la selecció d’abelles de la raça autòctona de Catalunya sota
paràmetres d’eficiència recol·lectora, comportament higiènic i resistència a
les diferents patologies apícoles.
· Obtenir dades fiables sobre la prevalença de les diferents patologies
apícoles i elaborar estudis estadístics reals i útils a l’hora d’establir
estratègies de lluita contra els enemics de les abelles.
· Atorgar als productes apícoles obtinguts a partir de tècniques sostenibles el
valor que els correspon, fomentant la seva divulgació i el seu respecte amb
el medi ambient i amb la salut de les persones.
· Col·laborar amb regularitat en estudis científics i treballs de recerca a fi
d’optimitzar les perspectives de millorar el rendiment productiu i el
sanejament de les arnes.
· Afavorir el treball cooperatiu dins el col·lectiu d’apicultors implicats, en
aspectes clau com la temporalització dels tractaments, el recanvi de la cera
envellida, el tractament dels residus generats, la selecció d’abelles amb
bones aptituds i la divulgació de productes apícoles de qualitat.
2. Per aconseguir aquestes objectius, es desenvoluparan les activitats següents:
- Desenvolupar un Programa Sanitari ambiciós i sistemàtic de lluita contra les
principals malalties de les abelles, a partir de la col·laboració activa i seriosa en el
programa de sanejament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, així com amb d’altres mesures sanitàries addicionals,
com programes de desinfecció i eradicació de les malalties infeccioses de les
abelles.
- Proporcionar activitats formatives anuals per a tots els abellaires, socis i no socis
de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires. Aquestes activitats formatives estaran incloses
en un calendari acadèmic que es renovarà any rera any, amb cursos d’iniciació i
millora del treball apícola en les disciplines:
o Tècnica apícola: conjunt de millores procedimentals de maneig profilàctic i
d’estris de treball a fi de millorar el balanç productiu i sanitari de les
explotacions apícoles.
o Sanitat integral: conjunt d’estratègies i protocols d’actuació davant les
principals malalties de les abelles.
o Iniciació a l’apicultura: classes tècniques i pràctiques sobre treball apícola,
biologia de l’abella, sanitat apícola, productes de les abelles,
comercialització... per a la formació de nous apicultors ecològics.
- Participar de forma activa en programes d’investigació i recerca lligades al món
apícola, de la mà d’organismes oficials com ara el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Universitats, Laboratoris, Escoles
Agràries...
- Desenvolupar un programa de recollida de les informacions productives i
sanitàries més rellevants d’una mostra representativa de les arnes de l’Assoc.
Col·lectiu d’Abellaires, a fi d’elaborar una base de dades que permeti l’elaboració
d’un estudi estadístic seriós i fiable.
- Crear un programa de multiplicació i de selecció genètica de les millors arnes de
l’Assoc. Col·lectiu dels Abellaires a partir d’un arnar cooperatiu que proporcioni
abelles autòctones del territori, conegudes també com abella negra i que és
considerada com una espècie d’interès especial pel Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DECRET 110/2003, de 15 d'abril)
- Potenciar una activitat divulgativa multidisciplinària, a partir de les aptituds
comunicadores dels propis abellaires de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires. Aquestes
activitats volen fer arribar les curiositats del món fantàstic de les abelles i els seus
productes a la gent del carrer, des de les escoles fins a les llars de jubilats, i
participant en fires, exposicions, treballs de recerca, revistes, premsa, ràdio,
televisió, documentals....
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Sant Cugat i radica al carrer Rosselló,
núm. 42, 5è3a, tot i que el seu lloc de reunió serà qualsevol altre degudament
anunciat. El domicili pot modificar-se mitjançant acord de la Junta Directiva i els
socis.
2. L’àmbit d’actuació de l’associació se circumscriu, majoritàriament, a la
comunitat autònoma de Catalunya, podent -se projectar més enllà d’aquest àmbit,
(Andorra, Catalunya Nord, Illes Balears, Aragó).

Capítol 2 El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions


Article 4

1. L’associació es compondrà dels següents tipus de socis:
Socis Actius
Podran ser socis actius de l'associació totes les persones físiques majors d'edat,
que tinguin arnes degudament censades pel registre d'explotació ramadera o
acreditin estar fent els tràmits. Així mateix podran ser sòcies les persones que
encara no tinguin arnes, però que acreditin que estan a l'espera de rebre els
eixams o nuclis pertinents per desenvolupar l’esmentada activitat
Socis Amics
Seran socis amics aquelles persones físiques o entitats no lucratives que estiguin
interessades a recolzar els objectius de l’associació.
a. Els menors d’edat hauran de presentar la sol·licitud amb una autorització
paterna.
b. Els socis amics tindran veu però no vot.
2. Els Socis Actius adquireixen el compromís de conèixer, respectar i complir els
drets i deures de l’abellaire. Aquest compromís té una vigència d’un any, que es
renovarà automàticament any rere any:
a) L’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires té un Programa Sanitari propi, el qual
desenvoluparà a fi de millorar el nivell productiu i sanitari de les seves
explotacions. El programa sanitari té un àmbit d’actuació sobre qualsevol
tipus d’arna inclosa dins del cens actualitzat d'una explotació apícola.
Entenem com explotació apícola qualsevol grup d’arnes, sigui petit o gran,
professional, no professional o d’autoconsum. Totes les explotacions
podran rebre controls, tractaments i actuacions a fi de garantir-ne el seu
desenvolupament.
b) Els abellaires de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires es conjuren de forma
individual i col·lectiva en la lluita de les principals malalties de les
abelles, tant les de caire obligatori, com la Varroasi i la Cria Podrida (Loque
Americana), com les altres malalties oportunistes de les arnes, Virosi,
Nosemiosi i Micosi. Per fer possible aquest compromís disposem d’un
complert programa d’actuació contra aquestes malalties, a partir d’un
sanejament ramader anual en el cas de la Varroa, així com un conjunt de
programes d’eradicació i desinfecció en el cas de les malalties infeccioses.
c) A partir de les dades productives i sanitàries recollides l’Assoc. Col·lectiu
d’Abellaires s’elaborarà una base de dades capaç de generar el material
estadístic particular i confidencial de cada abellaire i una visió global de
l’associació pel que fa al seu estatus productiu i sanitari.
d) Qualsevol explotació apícola ha d’estar degudament registrada (Decret
377/1986 i el Reial Decret 209/2002) per la qual s’estableixen normes
d’ordenació de les explotacions apícoles. Els abellaires de l’Assoc.
Col·lectiu d’Abellaires cal que disposin de la seva llibreta ramadera, on
figurin les dades del titular de l’explotació, el seu número de registre, la
seva marca oficial i el cens d’arnes degudament actualitzat dins dels mesos
de gener i febrer del present any.
e) Cada arna de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires ha de portar una identificació
indeleble, formada per un número alfanumèric que consta de tres dígits
(INE del municipi), les sigles de la província, i el nombre de registre
proporcionat pel DAAM. Tot assentament apícola cal que tingui cartells
indicadors de la seva presència a una distància mínima de 25 metres i on
figuri el text: “Atenció abelles” , el corresponent codi alfanumèric i un
número de telèfon de contacte.
f) Una de les principals característiques d’una arna d’abelles és la seva
singularitat biològica, doncs la colònia, tot i estar formada per milers
d’individus, es comporta com un sol organisme. És per això, que totes les
arnes incloses dins de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires han de tenir una
atenció individualitzada. Totes les arnes s’identificaran individualment i
estaran incloses en la base de dades particular de cada abellaire.
g) Els abellaires membres de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires es comprometen
a desenvolupar una apicultura nítidament ecològica segons les directrius
incloses dins del Programa Sanitari de l’associació. Aquestes directrius
marquen un treball productiu i sanitari amb les abelles a partir de pràctiques
profilàctiques de maneig i tècniques terapèutiques a base de productes
ecològics legals i amb recepta
h) L’assegurança apícola és un requisit imprescindible per a una correcte
salvaguarda dels drets i deures d’un apicultor. Els abellaires de l’associació
hauran de contractar obligatòriament l’assegurança oferta dins de l’Assoc.
Col·lectiu d’Abellaires en la modalitat acordada per la majoria dels seus
membres. El preu unitari per arna serà el mateix per qualsevol dels seus
membres, indistintament del nombre d’arnes que un abellaire tingui
declarades en el seu cens apícola.
i) Tots els abellaires de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires es comprometen a
respectar la legislació vigent que regula l’activitat apícola del territori
adscrit (sanejament ramader, transhumància, transport, tractaments
veterinaris, gestió de residus, permís de fumera, desinfecció de materials,
comercialització de productes...).
j) Tots els abellaires de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires es comprometen a
seguir, respectar i complir amb tots els punts exposats anteriorment.
L’incompliment d’alguna de les condicions establertes provocarà una
immediata advertència en primera instància tot obrint un expedient
informatiu. La reincidència en segona instància en provocarà la seva
expulsió com a soci de ple dret.
3. Les quotes s’acordaran per Assemblea.
4. El Procediment per associar-se serà el següent:
a) Les persones interessades en formar part de l’Associació hauran d’enviar
un mail expressant el seu interès a la Coordinadora.
b) La sol·licitud podrà descarregar-se o emplenar-se des de la web de
l’Associació.
c) Per tal que la sol·licitud sigui vàlida, haurà d’enviar-se a la Coordinadora
degudament emplenada i adjuntant la documentació que es requereixi.
d) La sol·licitud que s’enviï sense totes les dades o documents requerits, serà
rebutjada, enviant un mail per informar a l’interessat.
e) La Coordinadora valorarà la sol·licitud tenint en compte els criteris per ser
soci que marquen els estatuts i donarà resposta en el plaç màxim de 30
dies a partir de la recepció de la sol·licitud.
Les altes es comunicaran en la propera sessió de l’Assemblea General o
mitjançant un comunicat via e-mail.

Article 5

Els drets dels membres de l’associació són:
1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General
2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l’associació,
d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea General i a La Coordinadora tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització
dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de La
Coordinadora o dels mandataris de l’associació.
7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva
disposició.
9. Formar part dels grups de treball.
10. Posseir un exemplar dels Estatuts , i del Reglament Intern
11. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries
12. Participar del dia a dia de l’Associació de forma presencial i també via
telemàtica, per tal d’apropar als soci i facilitar la participació de tothom, donada la
dispersió geogràfica dels nostres associats.
13. Consultar els llibres de l’associació

Article 6

Els deures dels membres de l’associació són:
1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i Reglament Intern.
2. Complir els acords de l’Assemblea General
3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin. No estar al dia de les quotes
comporta perdre el vot i serà causa de baixa si no es resolt en els 2 mesos
següents, excepte en els casos que es pacti una resolució diferent amb la Junta.
4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 7

Les causes de baixa a l’associació són:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la
Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades o tenir un endarreriment de més de 2 mesos.
3. No complir les obligacions estatutàries o Reglament Intern.

Capítol 3 Òrgans de Govern


Article 8

Els Òrgans de Govern de l’Associació són:
1. L’Assemblea General de l’Associació: que està constituïda per tots els
membres i n’és l’òrgan sobirà col·lectiu.
2. Junta Directiva: constituida, per president, secretari i tresorer, amb la finalitat
única de representar a l’associació legalment.
2. La Coordinadora: está formada per la junta directiva i els membres que així
proposi l’Assemblea. La Coordinadora dinamitza, administra i gestiona
l’associació entre dues Assemblees Generals, consultant i informant de totes les
decisions a prendre.

Capítol 4 Assemblea General


Article 9

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà col·lectiu de l’associació; els seus
membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’associació han de decidir per majoria simple els assumptes
que siguin competència de l’Assemblea. Llevat en els casos en que el reglament
intern o aquests estatuts indiqui un altre tipus de majoria.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General,
incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de
votar.
4. Donat que la Junta és només la representant legal i la Coordinadora un òrgan
de gestió administrativa i no té poder de decisió, els temes que requereixin
d’acord o aprovació per part dels socis, hauran de ser consultats en assemblea o
telemàticament, quedant registrades les votacions.

Article 10

L’Assemblea General té les facultats següents:
1. Modificar els Estatuts de l’associació. ( Article 36 )
2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels
interessos dels seus membres.
3. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
4. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual
de les activitats.
5. Elegir els membres de la Junta Directiva i La Coordinadora, destituir-los i
substituir-los.
6. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de
l’associació.
7. Fixar les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
8. Dissoldre i liquidar l’associació.
9. Acordar l’ ingrés i la baixa en federacions o confederacions
10. Aprovar el reglament de regim intern i les seves modificacions ( majoria 3/4 )
11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap
altre òrgan de l’associació
12. Nomenar càrrecs amb facultat de poder decisori. Aquests estaran regulat
segons reglament intern , i la elecció ( majoria 2/3 ) o destitució ( majoria simple )
serà efectuat per l’assemblea general. Els poders atorgants a aquestos càrrecs no
podran ser superiors a l’assemblea general.
.
La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11

1.L'Assemblea General es reuneix presencialment en sessió ordinària com a
mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de
l’exercici econòmic.
2. La Coordinadora pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 %
dels socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 40 dies
naturals a comptar de la sol·licitud.

Article 12

1. La convocatòria de les sessions de l’Assemblea General, tant les ordinàries
com les extraordinàries, es farà per correu electrònic, adreçant-se
individualment a tots els soci.
2. Els anuncis de la convocatòria s’han de col·locar en els llocs que es determinin
(segons reglament intern), amb una antelació mínima de 30 dies. La
convocatòria ha d’especificar el dia i l’hora.
Mentres no es disposi de local propi o seu fixe, el lloc de la reunió podrá
comunicar-se fins a 7 dies abans de l’Assemblea, com també l’ordre del dia.
S’han d’incloure preceptivament en l’ordre del dia de la sessió de l’Assemblea
General les qüestions que susciti cada grup de treball, sempre que prèviament
s’hagin comunicat a la La Coordinadora.
3. Les sessions de l’Assemblea General seran conduïdes per un membre de la La
Coordinadora, o en el seu defecte per un soci de l’associació quan així es
decideixi.
4. Un membre de La Coordinadora aixecarà acta de cada sessió de l’Assemblea
General, i enviarà una còpia per mail a tots els membres en el plaç màxim de 1
setmana, podent fer-se esmenes durant els següents 7 dies. Les actes
definitives es penjaran al fòrum o part privada de la web, perquè puguin ser
consultades pels nous socis.
5. La Coordinadora generarà un arxiu físic i digital amb les actes i qualsevol
altra documentació, que estarà a disposició dels associats al local social .o
fòrum/part privada del web.

Article 13

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de
persones associades presents o representades a partir de la cessió de vot.
2. Les persones que no puguin assistir i vulguin delegar el seu vot en un altre soci,
hauràn de comunicar-ho enviant un mail a la La Coordinadora amb una
antelació mínima de 2 dies de l’Assamblea. Per comunicacions d’última hora
s’haurà de trucar per telèfon a un membre de La Coordinadora així com enviar
un mail.
3. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del
dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat
l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la
recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en
l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els
acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 14

1. A les sessions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l’associació.
2. Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots ( llevat en els casos que
el reglament intern o els estatus indiquin el contrari )
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels
Estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb
associacions similars o la integració en una d’existent, cal un nombre de vots
equivalent a tres quartes parts (3/4).
En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses
candidatures, s’ha de fer per acord de la majoria relativa (la més votada) dels
associats.

Capítol 5 La Junta Directiva


Article 15
1. Únicament representa legalment a l’associació, que està formada per:
a. el/la president/a
b. el/la secretari/ària
c. el/la tresorer/a
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser
majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides
entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. Exercir el càrrec és gratuït (3).
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre
d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau
del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que
passen a ocupar aquests càrrecs.
Aquest comunicat al Registre d’Associacions s’haurà de fer en el plaç màxim de
15 dies naturals.

Article 16

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de
dos anys, podent ser prorrogables amb l’aprovació de 2/3 de l’Assemblea.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu
mandat podrà esdevenir-se per:
a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els
motius.
b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c. Baixa com a membre de l’associació.
d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el
que estableix l’article 33è dels Estatuts.
e) separació acordada per l’Assemblea General
f) qualsevol altra causa que estableixin la llei , els estatuts o reglament intern

Article 17

La Junta Directiva té les facultats següents:
a. Representar a l’associació, complint les decisions que prengui la Coordinadora,
d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.
b. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir:
1. Subvencions o altres ajuts.
2. L’ús de locals ,edificis ,xarxes socials o plataformes telemàtiques que
puguin arribar a ser un lloc de convivència.
c. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o
d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La obertura i disposició
dels fons es determina a l’article 29 i en el reglament intern.
d. Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.

Capítol 6 Els càrrecs de la Junta


Article 18

1. El/la president/a de l’associació únicament és el representant legal de
l’Associació.

Article 19

1. El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de
l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de
comptes. Ha de portar un llibre de caixa. Aquestes funcions es faran amb la
col·laboració i supervisió de la Coordinadora.
2. Ha de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Ha de pagar
les factures que proposi la Coordinadora i autoritzi l’assemblea general o el
grup de treball prèviament autoritzat per l’assemblea general. Ha d’ingressar el
que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
3. El/la tresorer/a estarà obligat a informar trimestralment de tots els moviments
econòmics de l’associació.

Capítol 7 La Coordinadora


Article 20

1. Dinamitza, administra i gestiona l’associació la Coordinadora, que estarà
formada per:
a. La Junta Directiva,
b. Els socis assignats per l’Assemblea.
2. L'elecció dels membres de la Coordinadora que han d’estar associats i ser
majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides
entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec i haver rebut el traspàs amb
l’anterior Coordinadora, que facilitarà tota la documentació i accessos digitals.
3. Exercir el càrrec és gratuït (3).
16
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre
d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau
del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que
passen a ocupar aquests càrrecs.

Article 21

1. Els membres de la Coordinadora exerceixen el càrrec durant un període de dos
anys.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu
mandat podrà esdevenir-se per:
a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els
motius.
b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c. Baixa com a membre de l’associació.
d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el
que estableix l’article 31è dels Estatuts.
e. separació acordada per l’Assemblea General
f. qualsevol altra causa que estableixin la llei , els estatuts o reglament intern

Article 22

La Coordinadora té les facultats següents:
1. Administrar i gestionar l’associació, complint les decisions que prengui
l’Assembla General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta
estableixi.
2. Dinamitzar les consultes necessàries per prendre les decisions que es
requereixin.
3. Proposar els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els
recursos pertinents.
4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que
els membres de l’associació han de satisfer.
6. Establir les sessions de l’Assemblea General i controlar que es compleixin els
acords que s’hi adoptin.
7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
8. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea
General.
9. Proposar a l’assemblea general la contractació o destitució dels empleats que
l’associació pugui tenir.
10. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
11. Proposar grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els
fins de l’associació, i
12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i
informar-ne als socis per mail.
13 .Un dels membre de la Coordinadora ha de custodiar la documentació de
l’associació, l’elecció del qual es farà per majora simple d’aquesta.
Qualsevol membre de la Coordinadora pot aixecar i signar les actes de les
reunions de l’Assemblea General i de la Coordinadora, i també portar el llibre de
registre de associats.
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun
altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 23

1. La Coordinadora, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els
seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a un any, podent
reunir-se i prendre decisions de forma telemàtica.
2. Es pot reunir en sessió extraordinària quan ho sol·liciti qualsevol dels membres
de la Coordinadora

Article 24

1. La sessió de la la Coordinadora queda vàlidament constituïda si els membres
han estat convocats amb antelació i hi ha un quòrum de 2/3.
2. Els membre de la Coordinadora estan obligats a assistir a totes les sessions
que s’estableixin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.
3. la Coordinadora ha de prendre els acords per majoria simple de vots.

Article 25

1. la Coordinadora pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos
terços (2/3) dels seus membres.

Article 26

Els acords de la la Coordinadora s’han de fer constar en el llibre d’actes.

Capítol 8 Les comissions o grups de treball


Article 27

1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de
plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-lo, i han d’explicar les
activitats que s’han proposat dur a terme.
2. La Coordinadora ha d’aprovar-ne la constitució per majoria simple.
3. La Coordinadora pot constituir directament comissions o grups de treball
sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos associats, havent de
informar de la constitució a la resta de socis.
4. La Coordinadora s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups
de treball i haurà d’estar informada de les activitats i actuacions que vagin fent.
5. Un cop l’any, l’encarregat del grup de treball o comissió ha de presentar a la
Junta i resta de socis un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol 9 El règim econòmic


Article 28

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 29

1. Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b. Les subvencions oficials o particulars.
c. Les donacions, herències o llegats.
d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-ne.
2. No s’acceptarà cap subvenció o donació de caràcter anònim o que aquestes
influeixin en decisions dels membres del col·lectiu
Tan mateix si succeís aquets fets els membres de l’associació tenen el deure de
denunciar aquest fets i prendre les mesures necessàries per tal de complir la
norma.

Article 30

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,
mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea
General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes
d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres
o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
Les quotes extraorinàries s’hauràn de proposar i justificar per part de la Junta, i
s’hauran d’aprovar per part dels socis amb una majoria simple.

Article 31

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 32

La Coordinadora haurà de proposar als socis l’obertura de comptes, modificació
de condicions o tancaments de comptes, i aquest hauran de ser aprovats per
majoria simple.
En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o
d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del/de la president/a i tresorer.

Capítol 10 La dissolució


Article 33

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb
caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 34

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures
oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de l’associació com a la
finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho
cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin
contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat
benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General.
20
5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els
números anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si
l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora
especialment designada.

Capítol 11 Reglament intern


Article 35

Aquest serà redactat per una comissió de treball , i ratificat per pels socis amb
una majoria de 2/3 dels vots , igual que les seves possibles modificacions
En cap cas podrà genera dubtes d’interpretació del mateix reglament ni dels
estatuts.
No pot sobrepassar l’autoritat dels estatuts.

Capítol 12 Modificació dels estatuts


Article 36

Les possibles modificacions dels estatuts es faran per una comissió de treball que
prèviament haurà nomenat l’assemblea general amb una majoria qualificada de
2/3 dels vots favorables .
La comissió de treball està obligada a donar resposta en un període inferior a 40
dies naturals.
Passat el període d’elaboració altrament l’assemblea general aprovarà o
denegarà els nous estatuts amb una majoria qualificada de 3/4 dels vots.

Capítol 13 Reglament disciplinari


Article 37

La Coordinadora notificarà a l’assemblea general les infraccions comeses pels
socis.

Article 38

Les infraccions :
1. Les infraccions es qualificaran de molt greus, greus o lleus.
2. Són infraccions molt greus:
a) Apropiar-se de dades personals dels membres de l’Associació per a ús
propi o per a facilitar-les a tercers, encara que aquesta conducta no suposi la
pèrdua de les dades per part de l’Associació.
b) Cometre actes que constitueixin delictes o faltes en perjudici de
l’Associació o dels seus membres.
c) Dur a terme qualsevol tipus d’actuacions amb l’ànim de perjudicar els
interessos de l’Associació o d’impedir l’acompliment de les seves finalitats.
d) No complir amb els requisits sanitaris i de maneig establerts als estatuts i per
defecte en el Programa Sanitari de l’associació.
e) La comissió de tres infraccions greus en un termini de tres anys.
3. Són infraccions greus:
a) Facilitar dades personals de membres de l’Associació a altres membres
que no estiguin autoritzats a tenir-les o per a utilitzar-les per a usos propis
diferents d’aquells per als quals les dades personals hagin estat posades a
disposició del membre.
b) Accedir a dades personals dels membres de l’Associació sense tenir
dret a fer-ho.
c) Comprometre o intentar comprometre l’Associació davant de tercers sense tenir
un càrrec o un mandat que ho autoritzi.
d) La comissió de tres infraccions lleus en un període de tres anys.
4. Són infraccions lleus:
a) La falta de respecte a altres membres de l’Associació.
b) La negligent utilització dels mitjans de l’Associació.
c) L’incompliment de les tasques i responsabilitats assignades al membre.

Article 39

Les Sancions
1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb l’expulsió del membre
infractor per un període superior a un any, sanció que pot arribar a l’expulsió
definitiva, en funció de la gravetat de la infracció comesa o la seva reincidència.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb una o més de les mesures
a) Expulsió de l’Associació per un temps que pot variar entre sis (6) mesos i
un (1) any, en funció de la gravetat de la infracció.
b) Suspensió dels drets de veu i vot durant un termini d’entre sis (6) mesos
i un (1) any.
3. Les infraccions lleus seran sancionades amb una o més de les mesures
següents:
a) Suspensió dels drets de veu i vot durant un termini màxim de sis (6)
mesos.
b) Amonestació privada.
4. Correspondrà a la Coordinadora graduar la sanció en funció de la
gravetat de la infracció comesa.
5. Quan el tipus d’infracció comesa ho permeti, La Coordinadora podrà exigir
al membre infractor la reparació del dany causat. Si l’infractor es nega a
reparar el dany o si, tot i acceptar-ho, no ho compleix, la Coordinadora podrà
imposar al membre infractor la sanció que correspongui a la infracció
immediatament superior en grau.

Article 40

El procediment sancionador ha de seguir el següent procés:
a) Designació de l’Instructor/Comissió i obertura de l’expedient, amb les següents
dades: la comunicació o denúncia, o bé la resolució la Coordinadora d’iniciar
l’expedient sancionador, la presumpta infracció comesa, el presumpte autor i les
conseqüències efectives ocasionades o possibles.
b) Instrucció: la Comissió disposarà d’un termini d’un (1) mes per a practicar
les proves que consideri convenients a fi d’esbrinar els fets que s’haguessin
esdevingut. Durant la instrucció, necessàriament s’haurà de donar dret d’audiència
al presumpte infractor, i escoltar la seva proposta de proves que
s’haurien de practicar, si en proposa. També caldrà, en aquesta fase, donar
audiència als possibles perjudicats.
c) Si la complexitat del cas o el nombre de proves a practicar ho requereix, o
bé per qualsevol altre motiu anàleg suficientment raonat a criteri de la Comissió
Instructora, aquesta podrà ampliar el termini de la instrucció durant quinze (15)
dies més.
d) Un cop acabada la instrucció, la Comissió Instructora deliberarà per a
emetre una proposta de resolució.
e) Si la Comissió determina que hi ha hagut infracció, farà un informe per
la Coordinadora amb una proposta concreta de tipificació i de sanció, i en
el cas contrari la Comissió Instructora arxivarà les actuacions i es dissoldrà.
f) La Coordinadora resoldrà l’expedient en la primera reunió plenària que celebri a
partir de la recepció de la proposta de resolució de la Comissió
Instructora.
g) Quan la proposta de sanció impliqui l’expulsió definitiva de l’Associació i el
membre sancionat vulgui recórrer la decisió a l’Assemblea General, la
Coordinadora podrà imposar la separació del membre amb caràcter
cautelar, mentre no hi hagi una resolució ferma.
Les faltes molt greus prescriuran al cap de tres (3) anys, les greus al cap de dos
(2) i les lleus en dotze (12) mesos.
h)Si el presumpte infractor forma part de la Junta o la Coordinadora, aquesta
persona no podrà prendre part en la designació de l’instructor.
Si l’Instructor ho considera oportú consultarà als socis si cal rellevar-la del càrrec i
funcions. En aquest cas l’Instructor designarà llavors a un soci per a què ocupi
temporalment el càrrec.