Benvinguts al nostre bloc:

Benvinguts al nostre bloc:

Junta dels Abellaires

6 de novembre de 2015


Aquest dissabte 7 de novembre es reuneix la junta del Col·lectiu d'Abellaires per planificar el futur pròxim amb esperit constructiu i amb diversitat d'objectius.

L'associació nascuda ara fa un parell d'anys ha superat la 80ena de socis, fet que la converteix en una organització de referència dins de l'apicultura ecològica del nostre país, però també present en d'altres territoris pròxims, com ara Andorra, País Valencià, Illes Balears i l'Aragó.

El Col·lectiu d'Abellaires destaca pel seu compromís social i cooperatiu, treballant les abelles no només en l'àmbit productiu, sinó també col·laborant en la formació, la investigació i la divulgació del fantàstic món de les abelles i els seus productes.

El proper mes de gener del 2016 organitzarem una gran Assamblea, a fi que tots els socis puguin participar de les decissions que afecten el nostre associació, doncs el Col·lectiu destaca també pel seu sentit democràtic i per la presa de decissions de forma assambleària. 

Junta dels Abellaires.
READ MORE - Junta dels Abellaires

Ajut 2016 a la millora de la producció i comercialització de productes apícoles

17 d’octubre de 2015


Us informem que s’ha publicat al DOGC l’Ordre ARP/317/2015, de 2 d’octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia a l’inici de determinades actuacions subjectes al règim d’ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en la convocatòria de l’any 2016.

L’objecte d’aquesta Ordre és establir el procediment de comunicació prèvia per tal que les persones interessades en sol·licitar els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, línia d’actuació “Racionalització de la transhumància”, concepte “Millora i condicionament d’assentaments, camins i senders”, que es poden començar a executar a partir de l’1 de setembre de 2015, comuniquin l’inici de les actuacions amb la finalitat que els òrgans competents del DARP puguin realitzar, si escau, les comprovacions que considerin oportunes.

La comunicació prèvia s’ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data d’inici de les actuacions previstes. Aquesta comunicació prèvia comportarà la sol·licitud de visita dels òrgans competents del DARP amb la qual es comprovarà en el moment de la visita que no han estat iniciades les actuacions per a les quals està previst sol·licitar l’ajut.

La comunicació i la sol·licitud de visita prèvia es formalitzaran en l’imprès normalitzat que us trameto, adjunt a aquest correu, i que també es podrà descarregar des de la seu electrònica http://seu.gencat.cat i del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini , o obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i es presentaran en les oficines comarcals del DARP, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest assumpte podeu contactar amb el Servei d’Ordenació Ramader. Telf. 93 304 67 00  (Susana Riera, Ext. 16242 i Elisabet Cardoner, Ext. 16342).

Atentament,

Montserrat Alamos Lopez
Cap del Servei d’Ordenació Ramadera
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
READ MORE - Ajut 2016 a la millora de la producció i comercialització de productes apícoles

Ajuts i subvencions dels Abellaires

14 de setembre de 2015


Hola Abellaires

a partir del setembre, la nostra associació disposarà dels mecanismes administratius i legals per tal de complimentar totes aquelles ajudes que es poden demanar dins del sector apícola. Tots els Abellaires podreu gaudir d'aquest servei.

La voluntat de la nostra associació és la de poder oferir serveis cada vegada més específics... a fi d'aglutinar un col·lectiu autosuficient en els diferents àmbits productius i sanitaris que requereix la nostra activitat apícola

Junta dels Abellaires 

READ MORE - Ajuts i subvencions dels Abellaires

Ajut 2015 a la millora de la producció i comercialització de productes apícoles

8 de juny de 2015

Us informem que avui s’ha publicat al DOGC l’Ordre AAM/167/2015, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, i es convoquen els corresponents a 2015.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut és de 15 dies hàbils que finalitza el 26 de juny de 2015, inclòs. Atesa la data en què s’ha publicat l’Ordre, no s’ha pogut atendre la petició del sector d’ampliar aquest termini a un mes, ja que no es podria complir amb els terminis previstos per a la tramitació i pagament de l’ajut que ha de ser amb anterioritat al 15 d’octubre de 2015.

Per la tramitació de l’ajut us enviem, adjunt, la documentació següent:

  • Ordre AAM/167/2015, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, i es convoquen els corresponents a 2015.
  • Sol·licitud d’ajut econòmic (A0728-D013 T1.Sol·licitud d’ajut)
  • Document Excel fitxer Excel “A0728-DO15 Memòria inversions, relació persones apicultores, compte justificatiu ” que heu de trametre degudament emplenat a la bústia del Servei d’Ordenació Ramadera (ordenacioramadera.daam@gencat.cat ) com molt tard el 26 de juny de 2015, inclòs.

A partir de demà, 9 de juny de 2015, podreu descarregar tota la informació i resta de documentació relativa a l’ajut des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat/ i del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini/

Per a qualsevol aclariment sobre aquest assumpte podeu contactar amb el Servei d’Ordenació Ramader. Telf. 93 304 67 00  (Susana Riera, Ext. 16242 i Elisabet Cardoner, Ext. 16342).

Montserrat Alamos Lopez
Cap del Servei d’Ordenació Ramadera
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
READ MORE - Ajut 2015 a la millora de la producció i comercialització de productes apícoles

Formació apícola a la UdL

20 de maig de 2015


Dates: Del 6 al 9 de juliol Localitat: Lleida
 

Resum del curs: Després de quatre cursos en el marc de la Universitat d’Estiu de la UdL (2010-2013), volem continuar oferint una formació en apicultura tot buscant una especialització en la matèria. Tenint en compte la petició d’alumnes de cursos anteriors i dels estudiants de Ciència i Salut Animal de conèixer millor les malalties de les abelles, enguany proposem un aprofundiment en aquesta temàtica, sempre en un context de produccions respectuoses amb el medi ambient. En aquests curs es proporcionarà a l’estudiantat eines per a la prevenció, el reconeixement i el control de les malalties. 

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació en apicultura de persones de diversos àmbits relacionats amb el món rural: apicultors experimentats o novells de la província de Lleida o de zones properes, així com estudiants de la UdL (Enginyeria Agronòmica, Enginyeria Forestal, Ciència i Salut Animal...) o d’altres universitats. A més a més, se’ls vol donar l’oportunitat de conèixer-se, connectar el sector productiu (diferents apicultors) i debatre les possibilitats de l’apicultura. 

Aquest curs pretén ser un fòrum de debat sobre les possibilitats productives i econòmiques de l’apicultura a Catalunya i a les comarques de Lleida, i respondre a una necessitat dels apicultors de Lleida que reclamen a la UdL i a l’ETSEA un interès més gran per l’apicultura, tot i que agraeixen els cursos que la Universitat d’Estiu ja ha dedicat a aquest sector.

Llengua d’impartició: Català

Coordinació: Astrid Ballesta Remy (Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de la UdL)
Equip docent: Astrid Ballesta Remy (UdL), Jaume Cambra Sánchez (Universitat de Barcelona) i Esteve Miràngels Feixas (veterinari d’abelles)

Durada:
a) 25 hores lectives
b) 50 hores (25 presencials + 25 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai:
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
Places: 20

PROGRAMA

Dilluns 6

Astrid Ballesta
09.00-09.30 h Presentació i introducció
Jaume Cambra
09.30-11.00 h L’abella
11.30-13.30 h La colònia
Jaume Cambra
16.00-18.00 h Material i maneig

Dimarts 7
Jaume Cambra
09.00-11.00 h Flora i maneig
Astrid Ballesta
11.30-13.30 h Apicultura i agricultura
Jaume Cambra
16.00-18.00 h Genètica i multiplicació

Dimecres 8
Esteve Miràngels
09.00-11.00 h Malalties de la cria
11.30-13.30 h Malalties de l’abella adulta
Esteve Miràngels
16.00-18.00 h La varroa. Profilaxi i prevenció
18.00-19.00 h Planificació d’una visita clínica

Dijous 9

Astrid Ballesta
08.00-12.00 h Visita a una explotació apícola
Astrid Ballesta
12.30-13.30 h Observació de plagues i malalties
13.30-14.30 h Tast de mels. Conclusions del curs
 

MATÈRIA TRANSVERSAL

ACTIVITATS FORMATIVES
Treball personal (60%): Anàlisi situació sanitària d’una explotació apícola. Possible prevenció, tractaments i solucions.

COMPETÈNCIES

-Capacitat de conèixer i comprendre el que és l’apicultura i d’observar el món de les abelles
-Capacitat de reconèixer les malalties de les abelles, conèixer la seva prevenció i el seu control, així com les dificultats que això comporta.
-Capacitat de conèixer el control de malalties en la producció ecològica

SISTEMES D’AVALUACIÓ

-Assistència, participació i seguiment a les pràctiques
-Elaboració d’un treball final personal

CALENDARI DE TREBALL O TEMPORALITZACIÓ

Entrega del treball: 1 de setembre

Font: UdL
READ MORE - Formació apícola a la UdL

Ajuts de pol·linització 2015

13 de maig de 2015

Bon dia,

Per tal que en feu difusió entre els vostres associats us comunico que el passat dimecres, 6 de maig, es va publicar al DOGC l’Ordre AAM/114/2014, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització, i es convoquen els corresponents a 2015.

El termini de presentació de la sol·licitud d’ajut és de 15 dies hàbils a comptar des del7 de maig  fins el 23 de maig de 2015, ambdós inclosos.

Podeu trobar tota la informació i documentació relativa a aquesta línia d’ajut a les pàgines web de l’Oficina Virtual de Tràmit: https://seu.gencat.cat/

Atentament, 
Font: DAAM
Foto:  blocs.xtec.cat
READ MORE - Ajuts de pol·linització 2015

Curs intensiu d'apicultura pràctica

19 d’abril de 2015


En Ferran Argilés, un abellaire del nostre Col·lectiu organitza aquest curs intensiu d'apicultura pràctica.

READ MORE - Curs intensiu d'apicultura pràctica

Cartell del taller de maneig

11 d’abril de 2015


READ MORE - Cartell del taller de maneig

Pràctiques de maneig dels Abellaires

30 de març de 2015


El passat 21 de març estava programada una matinal de maneig d'arnes horitzontals que va ser suspesa per la potent llevantada de pluges que ens va visitar. L'escola d'apicultura dels Abellaires també tenia pendent la realització d'una altra jornada pràctica, en aquest cas de maneig d'arnes verticals tant pels apicultors més novells com pels que tenen més experiència.

Després de valorar totes les possibilitats, hem cregut que el més convenient seria ajuntar les dues formacions de maneig, tant la horitzontal com la vertical el mateix dia. La data escollida serà el proper dissabte 18 d'abril, tot realitzant una matinal d'iniciació per als abellaires novells i una sessió de tarda per als més avançats.

LLOC DE TROBADA: Gasolinera Tamoil de Riudellots de la Selva - Aparcament que hi ha darrera

PROGRAMA del MANEIG PER ABELLAIRES NOVELLS:

* trobada a la gasolinera a les 9:30 del matí
* inici taller a les 10 del matí - maneig d'arnes horitzontals
* a les 11:30 del matí - maneig d'arnes verticals
* a les 13:00 del matí - fi de la sessió matinal
COST: 20 euros socis - 25 euros no socis

PROGRAMA del MANEIG PER ABELLAIRES AVANÇATS:

* trobada a la gasolinera a les 14:30 de la tarda
* inici taller a les 15 de la tarda - maneig d'arnes horitzontals
* a les 16:30 de la tarda - maneig d'arnes verticals
* a les 18:00 de la tarda - fi de la sessió de tarda
COST: 20 euros socis - 25 euros no socis

LES PLACES SÓN LIMITADES I PER TANT LA INSCRIPCIÓ ÉS OBLIGATÒRIA: abellaires@apicesteve.cat

Escola d'Apicultura dels Abellaires

READ MORE - Pràctiques de maneig dels Abellaires

Maneig d'arnes horitzontals

8 de març de 2015


Sessió pràctica on aprendrem tots els secrets d’una correcte manipulació de les arnes Layens, una tipologia d’arna horitzontal que ens pot resultar molt interessant per la seva potencialitat a l’hora de generar cria i bestiar a fi de fabricar els nostres propis paquets d’abella. Durant la sessió treballarem tots els seus aspectes productius i reproductius. 

CURS D’APICULTURA AVANÇADA – 25 hores

4a. Sessió

DATA: dissabte 21 de març de 2015

LLOC: Riudellots de la Selva

ADREÇA: Gasolinera Tamoil (a l’entrada del poble. Darrera seu hi ha aparcament)

PONENT: Jaume Roura

DURADA 1a SESSIÓ: 9:30h – 12:00h (nivell iniciació)

DURARA 2a. SESSIÓ: 12:15h – 14:14h (nivell avançat)

PREU: 12 € (Socis Abellaires) – 15 € (No socis Abellaires)

Inscripcions:

Places limitades: 20


677029675
READ MORE - Maneig d'arnes horitzontals

Marató d'abelles - 7 de febrer 2015

4 de febrer de 2015

L’apicultura és una de les ramaderies més fantàstiques i motivadores que hom pot experimentar al llarg de la seva vida. El contacte amb les abelles és una tasca tremendament addictiva, doncs són uns dels animals més importants de la natura, bioindicadors imprescindibles per al manteniment dels camps i boscos del nostre entorn.
És per això que des del Col·lectiu d’Abellaires volem oferir el dissabte 7 de febrer una JORNADA INTENSIVA en el camp de l’apicultura, tot oferint una MARATÓ D’ABELLES a fi de propocionar 8 hores d’apicultura a fi de facilitar la iniciació de nous abellaires.

El ponent de la formació apícola serà el veterinari especialitzat en abelles Esteve Miràngels (www.apicesteve.cat) - 677029675

Inscripcions
Telèfon: 636 80 88 85
Mail:pedratosca11@gmail.com
 
   
             
 PREUS

  •    La primera sessió és GRATUÏTA
  •    El preu de cada sessió per separat és de 10 euros
  •    Un preu especial de 25 euros per l'assistència a totes les sessions
 
PROGRAMACIÓ DE LA MARATÓ: 

• 2/4 de 10: BENVINGUDA I PRESENTACIÓ 


• SESSIÓ 1:
10h : L’ABELLA DE LA MEL I EL SEU MÓN

(sessió organitzada pel DAAM)
• SESSIÓ 2:
12h : LES FLORS I EL TREBALL APÍCOLA 


DINAR – 14h 

 
• SESSIÓ 3:
16h: MANEIG I PROFILAXI D’UNA EXPLOTACIÓ
• SESSIÓ 4:
18h: LES MALALTIES DE LES ABELLES 


• 20h: FINALITZACIÓ
 

LLOC: CENTRE D’EMPRESES
ADREÇA: c/ Centre d’Empreses
POBLACIÓ: LES PRESES (GI)

Foto:GDSA13
READ MORE - Marató d'abelles - 7 de febrer 2015

Mel urbana... una realitat!

26 de gener de 2015


Aquest passat dissabte l'associació Col·lectiu d'Abellaires va dur a terme la II assemblea oficial des de la seva constitució l'any 2014. En aquesta ocasió la trobada va tenir una caràcter molt especial, doncs va coincidir amb la tercera sessió formativa del segon curs d'apicultura avançada dedicada a la caracterització i tast de mels.

A més a més, i aprofitant la gran acceptació per part d'una quarentena d'Abellaires participants, es va organitzar el I concurs de mels dels Abellaires, amb tres premis, millor mel fosca, que va guanyar en Txema de la Fundació Maresme, millor mel clara, per en Sergi Prada de Crespià, i la millor mel, guardó que es va endur en Jaume Clotet, amb una mel recol·lectada a la zona urbana de Barcelona, concretament al Parc de la Ciutadella.

La nostra associació es congratula enormement de que precisament un mel urbana guanyés el primer concurs dels Abellaires, doncs aquest resultat reforça sí o sí la nostra aposta per una apicultura sostenible i respectuosa amb la biologia de les abelles i amb el medi ambient. Volem un país més ecològic, però també unes ciutats més verdes i integrades en el territori i en l'abellaire Jaume Clotet és la nostra referència i la seva constància i treball es mereixen un guardó com aquest. Felicitats!

La sessió formativa va ser dirigida magistralment per la Sandra Garcés i la Mary Boixadera, que amb el seu llenguatge planer i pacient van captivar a tots els participants, tot ensenyant els secrets per utilitzar correctament tots els sentits a fi d'identificar i gaudir amb el tast de mels. Elles mateixes foren les àrbitres encarregades de dirigir el concurs de mels, on es valoraren fins a un total de 12 mels.

Assoc. Col·lectiu d'Abellaires 

Foto: Sònia Pérez
READ MORE - Mel urbana... una realitat!

I Concurs de mels dels Abellaires

19 de gener de 2015


Des del bloc dels Abellaires us volem animar a participar del primer concurs de mels dels Abellaires. Aprofitarem la jornada per formar-nos com a tastadors de mels i fer nosaltres mateixos de gran jurat i escollir les millors mels del 2014:

mel clara
mel fosca
millor mel

Les inscripcions es realitzaran a partir de les 9:30 a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès i a partir de les 10 del matí començarà el taller tècnic de tast de mels.

Esperem que l'activitat sigui del vostre gust i esperem la vostra assistència

READ MORE - I Concurs de mels dels Abellaires

Caracterització i tast de mels

6 de gener de 2015


3a. Sessió del curs d'apicultura avançada dels Abellaires

L’anàlisi sensorial és un mètode que ens permet distingir, a través d’una formació adequada, els diferents tipus o classes de mels mitjançant els nostres sentits: la vista, l’olfacte, el gust, el tacte i a vegades fins i tot l’oïda.
En aquesta sessió tastarem mels aportades pels ponents i pels propis alumnes, podent distingir-les entre elles. 
DATA: dissabte 24 de gener de 2015
CIUTAT : Sant Cugat del Vallès
LLOC: Casa de Cultura – entrada jardins del monestir
SALA: Sala polivalent
ADREÇA: C/ Castellví nº8
PONENT: Sandra Garcés i Mary Boixadera
INICI: 10:00h
FINALITZACIÓ: 12:30h    
PREU: 10€ (Socis Abellaires) – 12 € (No socis Abellaires)
INSCRIPCIONS: abellaires@apicesteve.cat

Col·lectiu d'AbellairesREAD MORE - Caracterització i tast de mels